1. Amaç
Bu esasların amacı, Gençlik Örgütleri Forumu kurumsal yapısı içinde yer alan mekanizmaların kuruluş, çalışma, görev, yetkileri ve faaliyetlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

2. Tanımlar
Bu esaslarda yer alan;
2.1. Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor): GoFor, Türkiye’de gençlerin hakları için evrensel değerler temelinde çalışan, demokratik, katılımcı, kapsayıcı (dahil edici), şeffaf, hak temelli, sivil ve bağımsız bir yapıdır.
2.2. Üyeler: GoFor İlke ve Değerler Metni ve işbu Çalışma Usul ve Esasları çerçevesinde hareket edeceğini beyan ederek Kurumsal Beyan yazısını imzalayan gençlik sivil toplum örgütleridir (STÖ).
2.3. Genel Kurul: GoFor’a üye olan tüm örgütlerden oluşan kuruldur. Yılda 1 kez toplanır.
2.4. Yönetim Kurulu (YK): İşbu metinde belirlenen seçim sistemi uyarınca, seçilmiş tam üye ve tüzel üye olan STÖ temsilcilerinden oluşan Dernek Yönetim Kurulu’dur.
2.5. Masalar: Çalışma konuların göre ayrılmış, sayısı Genel Kurul tarafından belirlenen ve tüzel kişiliği olan ya da olmayan tüm üyelerin içinde yer alabileceği yapılardır.
2.6. Çalışma Grupları: GoFor üyelerinin kendi istekleriyle yer aldıkları, diğer GoFor mekanizmalarıyla birlikte GoFor’un amaçlarını hayata geçirmeye yönelik faaliyetler belirleyip, yürüten; her sene Genel Kurul toplantısında oluşturulmuş gruplardır. GoFor’un 4 daimi çalışma grubu vardır; ihtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda geçici çalışma grupları eklenebilir. 
2.7. Danışma Kurulu: Gençlik alanında uzman, GoFor’un çalışmalarına görüş, veri ve analiz sağlayabilecek akademisyenler, STÖ temsilcileri, hukukçular, analistler ve benzeri kişilerdir.
2.8. Sekreterya: GoFor’un hedeflerini yerine getirebilmesi için gerekli olan işleri yapan, finansal, lojistik ve teknik destek sağlayan insan kaynağıdır. Sekretarya, Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

3. Çalışma Alanları
3.1. Dernek Tüzüğü’nde yazan çalışma alanları belirlenmiştir.

4. Üyeler
4.1. Üyelik Kriterleri

4.1.1. GoFor’a katılmak isteyen Sivil Toplum Örgütleri “GoFor İlke ve Değerler Metni” ile “Çalışma Usul ve Esasları”nı Yönetim Kurullarının onayı ile kabul ettiklerini GoFor Sekreteryası’na yazılı olarak bildirerek ve bir başvuru formu doldurarak GoFor’a başvururlar. Her üye GoFor’a girdikten sonra çalışma alanına göre seçtiği ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bir Masa’da yer alır.

4.1.2. “GoFor İlke ve Değerler Metni” ile “Çalışma Usul ve Esasları”nı kabul eden ve aşağıdaki özelliklere sahip sivil toplum örgütleri GoFor’a üyelik için başvurabilir.
4.1.2.1. Gençlik sivil toplum örgütleri
4.1.2.2. Gençler için çalışan ve kâr amacı gütmeyen kurumlar; dernekler, vakıflar, federasyonlar, konfederasyonlar, birimler vb.
4.1.2.3. Gençler/öğrenciler tarafından kurulmuş konseyler, ağlar, dernekler, vakıflar, inisiyatifler, öğrenci kulüpleri ve toplulukları.
4.1.2.4. Gençlik Meclisleri
4.1.2.5. Farklı konularda çalışan sivil toplum örgütlerinin gençlik birimleri, kolları, meclisleri vb.
4.1.2.6. Tüzel kişilği olan örgütlerin GoFor üyeliğine başvurabilmeleri için; tüzüklerinde gençlik çalışması yaptıklarının belirtilmiş olması gerekmektedir.
4.1.3. GoFor’a gelen yeni üye başvuruları uygunluk kriterleri, İlke Değerler Metni, Çalışma Usul ve Esasları ve GoFor tüzüğüne göre değerlendirilir, üye başvurusunda bulunan STÖ’ler Yönetim Kurulu kararı ile gözlemci üye olurlar. Gözlemci üyelik süresi en az 4 aydır ve gözlemci üyelerin oy hakkı bulunmaz. 
4.1.4. Gözlemci üyeler Genel Kurul’a ve Çalışma Grupları’na katılabilirler. 
4.1.5. Yönetim Kurulu üyeliği kabul etmediği taktirde Genel Kurul’a gerekçe sunmakla yükümlüdür. 
4.1.6. Gözlemci üyelik süresini doldurup, tam üyeliğe geçmek isteyen gözlemci üyeler Genel Kurul’a başvuru yaparlar. Genel Kurul tam üyeliğe geçişi açık oylama ile oylar. Genel Kurul’da salt çoğunluğun onayını alan üyeler tam üyeliğe geçerler. Tam üyelik; tam üyeliğin onaylandığı Genel Kurul’un bitmesi ile başlar.
4.1.7. Üye örgütler GoFor’un işleyiş ve politikaları hakkında Sekreearya tarafından ayarlanan eğitimi/oryantasyonu alırlar.
4.1.8. Üyeler, imzaladıkları İlke ve Değerler Metni ile Çalışma Usul ve Esasları’na uygun hareket ederler.

4.2. Örgütlerin GoFor’a Üyelik Süreci

4.2.1. Üyelik kriterlerini sağlayan sivil toplum örgütleri aşağıdaki işlemleri yerine getirerek başvurularını gerçekleştirebilirler: 
a) Elektronik ortamda hazırlanmış başvuru formunu eksiksiz, detaylı ve gerçek bilgilerle doldurmak,
b) “GoFor İlke ve Değerler Metni” ile “Çalışma Usul ve Esasları”nı Yönetim Kurullarının onayı ile kabul ettiklerini beyan eden ıslak imzalı belgeyi GoFor ofisine ulaştırmak,
c) Son 2 yılda gerçekleştirdikleri çalışmaları, uygulanan faaliyetleri, fotoğrafları vb. bilgilerin yer aldığı bir belgeyi elektronik posta ile göndermek. 
Tüzel kişiliği olan örgütlerin ayrıca aşağıdaki işlemi de yerine getirmeleri gerekmektedir: 
a) Onaylı tüzüklerinin bir kopyasını GoFor ofisine ulaştırmak .
Yukarıdaki koşulların tamamı yerine getirildiği anda başvuru işlemi tamamlanmış olur.

4.2.2. Madde 4.1.’deki koşulların tamamını yerine getirerek başvurusunu tamamlayan örgütlerin başvuruları ilk Yönetim Kurulu toplantısında; İlke Değerler Metni ve Çalışma Usul ve Esaslarına göre değerlendirilir. Yönetim Kurulu, başvuru formu ve diğer belgelerdeki tüm bilgileri inceler. Yönetim Kurulu gerekli duyduğu durumlarda ek bilgi ve belge talep edebilir, başvuru formunun düzenlenerek tekrar hazırlanmasını isteyebilir. Yönetim Kurulu üyeliği kabul etmediği takdirde Genel Kurul’a gerekçe sunmakla yükümlüdür.

4.2.3. Yönetim Kurulu toplantısında başvurusu kabul edilen örgütlerin üyeliği “Gözlemci Üye” statüsü ile başlar.
4.2.4. GoFor’da “Gözlemci Üyelik” ve “Tam Üyelik” olmak üzere 2 çeşit üyelik türü bulunmaktadır.
4.2.5. “Tam Üyelik” statüsüne geçiş: GoFor Çalışma Usul ve Esasları’na göre “Tam Üyelik” kriterlerini sağlayan örgütler; istekleri doğrultusunda “Tam Üyelik” statüsüne geçiş taleplerinin belirtildiği ıslak imzalı belgeyi GoFor ofisine iletirler. Belgenin GoFor ofisine ulaştığı tarihten sonraki ilk Genel Kurul’da “Tam Üyelik” için adaylık sunumlarını gerçekleştiriler. Adaylık Genel Kurul’da oylanır. Genel Kurul Toplantı’sına katılan Tam üyelerin salt çoğunluğu ile karar alınır.
a) “Tam Üyelik” başvurusunun kabul edilmesi: Başvurusu Genel Kurul’da kabul edilen üyeler, o genel kurulun tamamlanması ile “Tam Üyelik” statüsünü alırlar. Tam Üyeliğin onaylandığı Genel Kurul bitmeden “Tam Üyelik” hakları elde edilemez.
b) “Tam Üyelik” başvurusunun ret edilmesi: Genel Kurul başvuruyu ret ederse “Gözlemci Üyelik” devam eder.
4.3. Üyelerin Hakları

Üyelerin hakları üyelik türüne ve üye örgütün tüzel kişiliği olup olmamasına göre değişmektedir.
A) Tam Üyelerin Hakları: 
1. Tüzel Kişiliği Olan Tam Üyelerin Hakları: 
Oy verme: Her “Tam Üye”nin Genel Kurul Toplantılarında alınacak tüm kararlarda 1 oy hakkı bulunmaktadır. 
Aday Olma: Tüzel Kişiliği olan “Tam Üye”ler GoFor Yönetim Kuruluna aday olabilir.
Öneri ve Söz Hakkı: Genel Kurul Toplantıları için öneride bulunma ve Genel Kurul Toplantıları sırasında söz alma hakkına sahiptir.
Çalışma Gruplarında Yer Alma: İstekleri doğrultusunda GoFor’un Çalışma Gruplarında yer alabilirler. 
2. Tüzel Kişiliği Olmayan Tam Üyelerin Hakları: 
Oy verme: Her “Tam Üye”nin Genel Kurul Toplantılarında alınacak tüm kararlarda 1 oy hakkı bulunmaktadır. 
Öneri ve Söz Hakkı: Genel Kurul Toplantıları için öneride bulunma ve Genel Kurul Toplantıları sırasında söz alma hakkına sahiptir.
Çalışma Gruplarında Yer Alma: İstekleri doğrultusunda GoFor’un Çalışma Gruplarında yer alabilirler. 
B) Gözlemci Üyelerin Hakları: Tüzel Kişiliği olan ve olmayan tüm “Gözlemci Üyeler” aşağıdaki haklara sahiptirler.
Öneri ve Söz Hakkı: Genel Kurul Toplantıları için öneride bulunma ve Genel Kurul Toplantıları sırasında söz alma hakkına sahiptir.
Çalışma Gruplarında Yer Alma: İstekleri doğrultusunda GoFor’un Çalışma Gruplarında yer alabilirler.
4.4. Üyelerin Görevleri
4.4.1. Üye ve paydaşlarını GoFor’un kampanyaları hakkında bilgilendirmek ve GoFor’a dâhil etmek,
4.4.2. Üye ve paydaşları arasında gençlik hakları doğrultusunda GoFor’un vizyon ve misyonunu yaygınlaştırmak,
4.4.3. GoFor’un karar verme süreç ve mekanizmalarına Masalar aracılığı ile aktif olarak katılmak, 
4.4.4. Sekreterya ve Yönetim Kurulu’nun çağrılarına en kısa sürede yanıt vermek, 
4.4.5. GoFor’un üye toplantılarına, Genel Kurul ve ilgili toplantılarına düzenli katılmak,
4.4.6. GoFor’un yıllık planlama sürecine aktif bir biçimde katılmak,
4.4.7. Yıllık üyelik aidatını, o yıl bitmeden ödemek.
4.5. Üyelikten Çıkarma
4.5.1. Üç kez art arda dahil olduğu Masanın toplantısına gelmeyen üyenin durumu Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. 
4.5.2. GoFor’un “GoFor İlke ve Değerler Metni” ile “Çalışma Usul ve Esasları”na uygun hareket etmeyen üyeler, üyelikten çıkarılma için üyelerin en az 1/5’i tarafından önerilerek Yönetim Kurulu’na gönderilir. Yönetim Kurulu ilk Genel Kurul toplantısına kadar gerekli tüm araştırmaları yapar, savunmaları alır ve durumu Genel Kurul’a taşır. Genel Kurul’da çıkarılma kararı salt çoğunlukla alınır.

5. Yapı ve İşleyiş
5.1. Genel Kurulun Kuruluş ve Çalışma Esasları
5.1.1. GoFor Genel Kurulu, GoFor’un tüm üyelerinden oluşur.
5.1.2. Genel Kurul’da her üye örgüt 18-30 yaş arasında bir kişi ile temsil edilir. Bu kişi, üye örgütün Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir ve yetkilendirilir. GoFor Genel Kurulu en az 1/3 üyenin katılımıyla toplanır.
5.1.3. Genel Kurul toplantı çağrısı Yönetim Kurulu tarafından, toplantı tarihinden en az 2 hafta önce yapılır. Divan Kurulu, bir başkan, en az 1 başkan vekili ve bir yazmandan oluşacak şekilde açık oylama ile seçilir.
5.1.4. Her “Tam Üye” statüsündeki örgütün bir oyu vardır.
5.1.5. Kararlar salt çoğunlukla alınır.
5.1.6. Her altı ayda bir Üyeler Toplantısı yapılır. Üyeler toplantısında, üyelikten çıkarma, aidat vb. konular görüşülür. Yönetim kurulu toplantının amacını ve gündemini belirler ve tüm üyelere bildirir.
5.1.7. Her yıl Ekim ayında Genel Kurul Toplantısı yapılır.
5.1.8. Gerektiğinde Olağanüstü Genel Kurul Yönetim Kurulu’nun kararı veya üyelerin 1/5’inin imzası ile çağırılır.
5.1.9. Genel Kurul toplantı çağrısı Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
5.2. Genel Kurul’un Görevleri
5.2.1. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan GoFor Yıllık Çalışma Planı’nı ve bütçeyi değerlendirir ve karara bağlar.
5.2.2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet ve Finansal Raporu’nu değerlendirerek karara bağlar.
5.2.3. Yönetim Kurulu tarafından gündeme getirilen yıllık kampanya önerilerini değerlendirir ve karara bağlar.
5.2.4. Çalışma Usul ve Esasları, sadece Genel Kurul tarafından değiştirilir. Değişiklikler Genel Kurul toplantısına katılanların salt çoğunluğu ile yapılır.
5.3. Masalar
5.3.1. Kuruluş ve Çalışma Esasları
5.3.1.1. GoFor’un 5 adet Masa’sı vardır. Bunlar;
5.3.1.1.1. Gençlik Çalışmaları
5.3.1.1.2. Gençlik Katılımı
5.3.1.1.3. İnsan Hakları
5.3.1.1.4. Eğitim 
5.3.1.1.5. Sosyal Politikalar
5.3.1.2. Masalara üyelikler 2 yılda bir yapılan Seçimli Genel Kurul’da belirlenir. Üyeler daha önceden katıldıkları masada devam edebilir ya da masalarını değiştirebilirler. Değişiklikler sadece Seçimli Genel Kurul sırasında yapılır. Üyeler masa seçimi konusunda Yönetim Kurulu’nu önceden dilekçe ile bilgilendirir.
5.3.1.3. Her bir masa en az 10 üye kuruluştan oluşur; bu üyelerin en az 5’inin tam üye ve tüzel üye olması gerekir. Eğer bir masadaki üye sayısı 10 kuruluşun altında kalır ise, Genel Kurul, bu masanın devamının GoFor çalışmaları açısından önemini gözeterek o dönem içerisinde devam edip etmeyeceğine karar verir.
5.3.1.4. Gerektiğinde masa sayısı, başlıkları ve içerikleri Seçimli Genel Kurul kararıyla arttırılabilir ya da düşürülebilir.
5.3.1.5. Bütün masalar 6 ayda bir toplanır (Üyeler toplantısı, Genel Kurul ve Seçimli Genel Kurul)
5.3.1.6. Her bir masa kendisi için bir koordinatör belirler. Koordinatör belirlenirken masa kendi içerisinde salt çoğunluk yöntemi ile oylama yapabilir.
5.3.2. Görevleri
5.3.2.1. Masaya ait yıllık eylem planı hazırlama ve bu planı hayata geçirme
5.3.2.2. Masaya ait politika belgeleri oluşturma
5.3.2.3. Masanın konusuyla ilgili sahada, kamuda ve sivil alanda izleme yapma ve sonuçlarını Yönetim Kurulu’na ve Genel Kurul’a raporlama
5.3.2.4. Yönetim Kurulu’nun gündemine destek vermek.
5.3.2.5. GoFor’un stratejilerinin oluşumunda yer almak.
5.3.2.6. Yönetim Kurulu’na masaların çalışmalarıyla ilgili proje önerilerinde bulunmak
5.3.3. Masa Koordinatörü ve Görevleri
5.3.3.1. Masa koordinatörleri Yönetim Kurulu’nun yedek listesi olarak kabul edilir. Bu sebeple belirlenen koordinatörlerin tüzel kişiliğe sahip kuruluş temsilcisi ve 18-30 yaş arasında olması gerekir. 
5.3.3.2. Masa Koordinatörleri Yönetim Kurulu toplantılarına katılmakla yükümlüdür. Yönetim Kurulu toplantılarında fikir beyan eder ancak oy hakkı yoktur. 
5.3.3.3. Temsil ettiği masanın koordinasyonundan ve işletilmesinden sorumludur.
5.3.3.4. 6 ayda bir düzenlenen Üyeler toplantısına katılmakla yükümlüdür ve bu toplantı sırasında yapılacak olan Masa Toplantılarını yürütür.
5.3.3.5. Masaya ait yıllık raporları Genel Kurul ve Seçimli Genel Kurullarda sunar.
5.3.3.6. Temsil ettiği masa ile alakalı gündemleri Yönetim Kurulu’na taşır.
5.3.3.7. Yönetim Kurulu ve Masa arasında iletişimi sağlar.
5.3.3.8. Temsil ettiği masanın yüzyüze toplantıları için Yönetim Kurulu ile koordineli bir şekilde kaynak arar.
5.4. Çalışma Grupları
5.4.1. Kuruluş ve Çalışma Esasları
5.4.1.1. GoFor’da 4 sürekli Çalışma grubu tanımlanmıştır. Genel Kurul toplantısında; çalışma gruplarının başlıkları ve içerikleri toplantıya katılanların salt çoğunlunun kararıyla değiştirilir. Yönetim Kurulu veya Genel Kurul, ihtiyaç halinde alt çalışma grupları ve geçici çalışma grupları kurabilir.
5.4.1.1.1. Araştırma ve Politika Geliştirme Çalışma Grubu
5.4.1.1.2. Örgütlenme, Genişleme ve İletişim Çalışma Grubu
5.4.1.1.3. Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu
5.4.1.1.4. Lobi, Savunuculuk ve Farkındalık Çalışma Grubu
5.4.1.2. Üye örgütler istekleri çerçevesinde birden fazla Çalışma Grubu içerisinde yer alabilirler
5.4.1.3. Çalışma Grubu üye sayısı en az 3’tür.
5.4.1.4. Üye örgütler Çalışma Grupları’nda birden fazla kişi ile temsil edilebilirler.
5.4.1.5. Çalışma Grupları yılda en az iki kez bir araya gelir.
5.4.1.6. Çalışma Grupları olağan çalışmalarını elektronik posta ve diğer dijital araçları kullanarak yürütürler.
5.4.1.7. Çalışma Grupları Yıllık Çalışma Planı ve Stratejik Plan’la ilgili çalışmalarını Yönetim Kurulu ile tartışarak gerçekleştirir.
5.4.1.8. Çalışma Grubu’nda kararlar uzlaşmayla alınır, uzlaşma sağlanamayan durumlarda salt çoğunluk ile karar alınır.
5.4.1.9. Çalışma Grupları, Sekreterya ve Yönetim Kurulu ile koordineli bir şekilde çalışırlar.
5.4.2. Çalışma Gruplarının Görevleri
5.4.2.1. Çalışma Grupları kendi çalışma alanlarıyla ilgili koordinasyon görevini yerine getirirler. Alanlarına göre Çalışma Grupları’nın görevleri: 
5.4.2.1.1. Araştırma ve Politika Geliştirme Çalışma Grubu: Grup, gençlik hakları doğrultusunda yürütülecek araştırmaların koordinasyonu, strateji ve politikaların geliştirilmesi üzerine çalışır. Veri ve bilgi toplayarak katılımcı bir yaklaşımla geliştirilen politika önerileri aracılığıyla mevcut sorunlara çözüm önerileri sunar.
5.4.2.1.2. Örgütlenme, Genişleme, İletişim Çalışma Grubu: Grup, Türkiye’de GoFor ilke ve değerlerinin yaygınlaştırılması ve üyelerin arttırılmasının yanı sıra, üyelerin birbiriyle etkileşim içinde olmalarını ve fikir alışverişinde bulunmaları için yapılacak faaliyetlerin koordinasyonu işlevini yerine getirir. Grup, GoFor’un tanıtılması, ilke ve değerler doğrultusunda GoFor’un yaygınlaştırılması, medya ve vatandaşlarla iletişiminin sağlanması ve yeni medya aracılığıyla gençlerin katılımının sağlanması için yapılacak faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar.
5.4.2.1.3. Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu: Grup, uluslararası ortaklıkların koordine edilmesi işlevini yerine getirir. Hedef, uluslararası alanda da ortaklıklar kuran, bilinir, güvenilir ve danışılır bir yapı olmak ve bu süreçte GoFor’un çalışmalarında kullanılmak üzere ulusal ve uluslararası kaynaklara erişmektir.
5.4.2.1.4. Lobi, savunuculuk ve farkındalık Çalışma Grubu: Grup, GoFor’un tanınırlığını sağlamak amacıyla karar vericiler ve politika üreticileri ile görüşmeler yapar, gençlik hakları ve gençlik politikaları doğrultusunda savunuculuk, lobicilik ve kampanya gibi çalışmaların koordinasyonunu yürütür. Gençlik ve Spor Bakanlığı ana paydaşlar arasındadır. Ayrıca, “Çalışma Usul ve Esasları” ve “İlke ve Değerler Metninin” lobi aşamasında görüşülecek kişi ve kurumlar arasında tanıtılmasını hedeflemektedir. Lobi için yararlı olabilecek kişi ve kurumlar yuvarlak masa toplantılarında bir araya getirir.
5.5. Yönetim Kurulu
5.5.1. Yönetim Kurulu Seçimi
5.5.2. Yönetim Kurulu 5 asıl, 5 yedek üyeden oluşur ve GoFor’un temsil, yönetim ve karar mekanizmasıdır.
5.5.3. Yönetim Kurulu tüzel kişiliğe sahip kuruluş temsilcisilerinden oluşur ve bu temsilcilerin 18-30 yaş arasında olması, asıl üyelerin en az ikisinin kadın olması gerekir.
5.5.4. Tüzel kişiliği olan tam üyelerin temsilcileri dahil oldukları masalar gözetilmeksizin, oluşturulacak 5’er kişilik ekip listelerinde yönetim kurulu asıl üyeliği için aday olabilirler. Bu listelerde en az 2 kadın aday olması zorunludur.
5.5.5. Yönetim Kurulu kendi içinden en az 1’i kadın olmak üzere 2 sözcü seçer.
5.5.6. Yönetim Kurulu 2 yıl için seçilir.
5.5.7. Art arda mazeretsiz 3 kez toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin üyeliği düşer. Bu durumda yerine yedek üye geçer.
5.5.8. Yönetim Kurulu’nda tüm Masalar eşit şekilde temsil edilirler.
5.5.9. Her üyenin bir oyu vardır. Kararlar salt çoğunlukla alınır.
5.5.10. Yönetim Kurulu her ay yüzyüze ya da online toplanır. Toplantı tutanakları toplantı bitiminden itibaren en geç 2 hafta içinde web sitesi üzerinden yayınlanır.
5.5.11. Yönetim Kurulu olağan çalışmalarını elektronik posta ve diğer iletişim araçları kullanılarak yürütür ve toplantı çıktıları GoFor’un iletişim kanallarından paylaşır.
5.5.12. Bir üye en fazla 2 dönem üst üste Yönetim Kurulu üyesi olabilir.
5.6. Yönetim Kurulu’nun Görevleri
5.6.1. GoFor’un hızlı ve etkin çalışmalar yürütmesi için çalışır, GoFor’un misyonunu yerine getirir. 
5.6.2. GoFor’un mesajlarını kamuoyu ile paylaşır.
5.6.3. GoFor’un demokrasi ve insan hakları taraf olan duruşunu korur.
5.6.4. Çalışmalarda şeffaflığı sağlar.
5.6.5. GoFor’un temsilciliğini ve sözcülüğünü yapar.
5.6.6. Yıllık planlama süreçlerine liderlik eder.
5.6.7. Yıllık kampanya planlarının içeriklerini belirler
5.6.8. Yıllık bütçeyi belirler, harcamaları izler, bağımsız mali denetimin gerçekleşmesini sağlar.
5.6.9. Masalar’dan gelen önerileri gündemine alır, değerlendirir ve karar alır.
5.6.10. Genel Kurul toplantı çağrısı yapar, Genel Kurul’a faaliyet planları ve bütçe ile ilgili rapor sunar.
5.6.11. Yönetim Kurulu GoFor içinden ya da dışından STÖ’lerle stratejik ortaklıklar kurabilir.
5.7. Danışma Kurulu’nun Çalışma Esasları
5.7.1. Danışma Kurulu; kendi çalışma alanlarında uzman kişilerden oluşur.
5.7.2. Danışma Kurulu, Masalardan, Yönetim Kurulun’dan ve Çalışma Gruplarından gelen talepler doğrultusunda toplantılara katılabilirler, konuşma ve sunum yapabilir, görüş bildirebilirler ancak oy hakları yoktur.
5.7.3. Danışma Kurulu’nda bulunan danışmanların sayısında ve yaşında bir sınırlama yoktur.
5.7.4. Çalışma Grupları, Yönetim Kurulu ve Masalar teknik ve uzmanlık ihtiyaçlarına göre dilediği kadar danışman ile çalışabilir.
5.7.5. Çalışma Grupları’na, Yönetim Kurulu’na ve GoFor’a destek veren danışmanların yanı sıra uzmanlık alanlarına göre tematik danışman grupları da oluşturulabilir. İlgili alana göre tematik (kadın, çocuk, çevre, insan hakları, iletişim vs. gibi) danışmanlık gruplarından faydalanılır.
5.8. Danışma Kurulu’nun Görevleri
5.8.1. Danışma Kurulu, Çalışma Grupları’na, Sekretarya’ya ve GoFor Yönetim Kurulu’na uzmanlık alanlarına göre teknik, hukuki ve akademik alanlarda destek verir.
5.8.2. Danışma Kurulu GoFor’un düzenli ve düzensiz aralıklarda çıkan rapor ve yayınlarına içerik desteği verir.
5.8.3. Danışma Kurulu GoFor’un stratejik planlarının hazırlanmasında teknik destek verirler.
5.9. Sekreterya’nın Çalışma Esasları
5.9.1. Sekretarya, Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.
5.9.2. Sekreterya, her Masa’ya, Çalışma Grubu’na ve Yönetim Kurulu’na destek verir, toplantılara katılır.
5.9.3. Sekretarya çalışanlarının oy hakkı yoktur.
5.10. Sekreterya’nın Görevleri
5.10.1. GoFor’un çalışmaları için, lojistik ve teknik destek ve insan kaynağını sağlar.
5.10.2. GoFor üyeleri arasında iletişimin verimli bir şekilde gerçekleşebilmesi, iletişimde şeffaflığın sağlanması için gerekli altyapıyı hazırlar.
5.10.3. GoFor’un toplantıları için lojistik destek sağlar.
5.10.4. Fon desteği veren kurumlara değerlendirme raporları hazırlar.
5.10.5. Fon desteği veren kurumlarla imzalanan proje metinlerinde yer alan aktivite takvimlerini takip eder, Yönetim Kurulu, Masa ve Çalışma Grupları’nı bilgilendirir.
5.10.6. Yürütülecek kampanyalarda ve yürütülecek çalışmalarda lojistik destek sağlar.

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya