GENÇLİK ÖRGÜTLERİ FORUMU TEMEL İLKE ve DEĞERLERİ

Go-For, evrensel değerler temelinde, demokratik, katılımcı, kapsayıcı (dâhil edici), şeffaf, hak temelli, sivil ve bağımsız bir şekilde çalışmalarını yürütür.

Go-For temsilcileri,

 • Karar alma mekanizmalarına gençlerin eşit bir şekilde dâhil edilmesi,
 • Örgütlü ve örgütsüz tüm gençlerin sorunlarının belirlenmesi ve haklarının savunulması,
 • Farklı görüş ve yaşayış tarzlarından dolayı toplumdan dışlanan, ayrımcılığa uğrayan ve hakları ihlal edilen gençlerin temsiliyetinin sağlanabilmesi,
 • Tüm gençlerin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası politika üretim süreçlerinde temsiliyetinin sağlanması,
 • Gençlik alanında çatı bir yapı oluşturularak gençlerin sesinin ortak ve güçlü bir şekilde duyulmasının sağlanması,
 • Gençliği ilgilendiren kararlara ve politika yapım süreçlerine gençlerin dâhil edilmesi,
 • Gençlik örgütleri arasında dayanışma, işbirliği ve eşgüdüm sağlanması ve gençlik örgütlerinin güçlendirilmesi,
 • Gençler ve karar alıcılar arasında ortak yönetişim ve işbirliği anlayışının geliştirilmesi,
 • Gençler arasında örgütlülük anlayışının yaygınlaştırılması için Türkiye’de Ulusal Gençlik Konseyi’ne ihtiyaç olduğunu düşünmekte ve bunun için çalışmaktadır.

Gençlik Örgütleri Forumu aşağıdaki öncelikler doğrultusunda yapılandırılır.

Demokratik Bir Gençlik Örgütleri Forumu;

 • Go-For farklı gençlik gruplarının etkin ve anlamlı katılımını en üst düzeyde sağlayacak bir model olarak yapılandırılır.
 • Go-For katılımcı demokrasi anlayışı üzerine inşa edilir.
 • Go-For içerisinde farklı çalışma alanları tanımlanır.
 • Çalışma grupları, komisyonlar, komiteler vb iç organlar yoluyla demokratik katılım sağlanır.
 • Go-For içerisinde karar alma gücü yatay ve yaygın bir şekilde dağıtılır.
 • Go-For’u oluşturan üye gençlik örgütleri de demokratik bir yapıya sahip olmalıdır.

Şeffaf Bir Gençlik Örgütleri Forumu;

 • Go-For şeffaftır. Alınan kararlar ve karar alma süreçleri, yapılan tüm faaliyetler kayıt altına alınır, iç ve dış paydaşlarla paylaşılır.
 • Go-For’u oluşturan yapılar (gençlik örgütleri, oluşumlar, meclisler, topluluklar vs.) şeffaf olmalıdır.
 • Üretilen bilgi, araçlar ve politikalar katılıma ve görüş bildirmeye açık, ulaşılabilir, anlaşılır, izlenebilirdir (Önerilen yöntem, internet sitesi, e-mail grupları ve sosyal medya vb.).
 • Alınan kararlarda, bunlardan etkilenebilecek herkesin etkin katılımının sağlanması garanti altına alınır.
 • Go-For’u oluşturan tüm organlar, Go-For’un işleyişini belirleyen kurallara uygun hareket eder ve bunun denetlenmesi iç mekanizmalarla sağlanır.
 • Go-For mali ve idari açıdan denetlenebilir, izlenebilir ve hesap verebilir.

Hak Temelli Bir Gençlik Örgütleri Forumu;

 • Farklı gençlik gruplarının (din, dil, ırk, kültür, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, sosyo-ekonomik durum, engellilik durumu, dezavantajlılık vb.) sorun ve ihtiyaçlarını tespit eder ve nedenlerini ortaya koyar.
 • Bu tespitler doğrultusunda gençlerin ihtiyacına yönelik kamu politikaları geliştirilmesine katkı sunar ve bunların savunuculuğunu yapar.
 • Evrensel insan haklarını (uluslararası insan hakları sözleşmeleri, belgeleri, bildirgeleri vb kaynakları) temel alır.
 • Evrensel insan hakları normlarını gençlerin ihtiyaçlarını gözeterek yorumlar, gençlik haklarının geliştirilmesi için çalışır ve bu zeminde gençlik haklarının savunuculuğunu yapar (Örn: Gençlerin sağlık, barınma ve eğitim hakları).
 • Ulusal ve uluslararası alanda gençleri ilgilendiren politikaları ve gençlere hizmet veren kamu kurumlarını izler ve bu politikalara gençlerin hakları ve ihtiyaçları doğrultusunda etki etmeye çalışır.
 • Genel kamu kaynakları içinde gençlere ayrılan bütçeyi izler ve gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmasını savunur.
 • Gençlerin toplumsal hayata aktif katılımlarının önündeki engellerin tespiti ve giderilmesi için çalışır.

Katılımcı Bir Gençlik Örgütleri Forumu;

 • Tüm gençlik örgütlerinin katılımına ve/veya katkısına açıktır.
 • Farklı gençlik gruplarının (din, dil, ırk, kültür, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, sosyo-ekonomik durum, engellilik durumu, dezavantajlılık vb.) Go-For’a katılımı ve eşitlikçi bir anlayışla temsili sağlanır.
 • Go-For’a katılım veya katkı kriterleri Go-For tarafından belirlenir ve bu kriterler şeffaf ve açık bir şekilde herkesle paylaşılır.
 • Temsiliyeti olmayan, örgütsüz gençlerin dâhil olabileceği araştırma ve çalışma grupları, komiteler, komisyonlar vb gruplar oluşturulur böylelikle katılım ve karar alma süreçleri en yaygın şekilde sağlanır.
 • Go-For yapısı içerisinde yer almayan gençlerin de fikirlerini dile getirebilmesi için farklı kanallardan görüş alınır.
 • Go-For gençleri ilgilendiren tüm karar alma ve politika yapım süreçlerinde, eylem planları ve stratejilerde ortak ve eşit bir paydaş olarak kabul edilir.

 

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account