Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1-Derneğin Adı; Gençlik Örgütleri Forumu Derneği’dir. Merkezi Ankara olup, yurtiçi ve yurt dışında temsilcilik açabilir. Şubesi yoktur.

 

Amacı

Madde 2-Dernek aşağıda listelenen amaçlar çerçevesinde çalışır.

Gençlerin;

 1. 2.1. sosyal, ekonomik ve siyasal yaşama aktif katılımları konusunda çalışmalar yapmak,

 2. 2.2. haklarını, evrensel insan hakları ve özgürlükler temelinde, bu hakları koruyan uluslararası sözleşmeleri de referans alarak her platformda savunmak,

 3. 2.3. haklar ve fırsatlardan eşit bir şekilde yararlanmaları konusunda çalışmalar yapmanın yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve somut eşitlik politikalarının hayata geçirilmesini teşvik etmek,

 4. 2.4. ihtiyaç ve talepleri hakkında ilgili devlet kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını ve özel sektörü bilgilendirmek ve araştırmalar yoluyla bu bilgilerin güncelliğini sağlamak,

 5. 2.5. hakları ve gençlik politikalarının gelişimi için, gençlik kuruluşları ve grupları arasında eşgüdüm sağlamak,

 6. 2.6. ulusal, bölgesel ve uluslararası işbirlikleri geliştirerek gençlerin haklarını her türlü platformda temsil etmek. Bu konuda geliştirilecek ulusal ve uluslararası mevzuat ve politikalara katkı sağlamak,

 7. 2.7. gençlik politikalarıyla ilgili konularda, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte karar alma süreçlerine aktif katılımlarının sağlanması yönünde çalışmalar yapmak,

 8. 2.8. sorunlarının çözümü, ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanabilmesi için gençlik çalışmalarının gelişimini desteklemek,

 9. 2.9. gönüllü faaliyetlere ve sivil topluma katılımını özendirmek,

 10. 2.10. ulaşım, barınma, sağlık, beslenme, sosyal güvence, eğitim, çalışma gibi sosyal haklarıyla, örgütlenme ve ifade özgürlüğü ve siyasete katılım gibi siyasi haklarının güvence altına alınması için çalışmalar yapmak,

 11. 2.11. çalışma koşullarının iyileştirilmesi, işyerinde gençlere dönük ayrımcılığın giderilmesi, genç işsizliğinin ortadan kaldırılması için çalışmalar yapmak ve istihdam süreçlerine katkı sağlamak,

 12. 2.12. din, dil, mezhep, ırk, etnik kimlik, cinsiyet, yaş, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim v.b. her türlü ayrımcılığa ve nefret söylemine karşı farkındalıklarını artırarak, ayrımcılıkla mücadelede onları güçlendirmek.

 

Çalışma Konuları

Madde 3-Derneğin amaçlarına ulaşabilmesi amacıyla gerçekleştireceği çalışma konuları şunlardır.

 

Gençlerin;

 1. 3.1. toplumsal ve ekonomik yaşama aktif katılımını desteklemek amacıyla, sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirme eğitimleri ve projeler düzenlemek,

 2. 3.2. sorunları, ihtiyaçları ve beklentileri üzerine bilimsel ve sosyal içerikli çalışmalar ve araştırmalar yapmak, yaptırmak, yapılan araştırmaları desteklemek, kitap, dergi ve raporlar yayınlamak,

 3. 3.3. kendi yaşamlarını etkileyen politikaların geliştirilmesi sürecine etkin katılmaları için fırsatlar yaratmak,

 4. 3.4. gönüllü olma bilinci kazanabilmesi için faaliyetler ve kampanyalar düzenlemek

 5. 3.5. gelişimi için, gençlik çalışmalarının büyümesi ve yaygınlaşabilmesi konusunda eğitim faaliyetleri yapmak, web sayfaları kurmak, festival, sportif faaliyetler, doğada yapılacak etkinlikler, şenlik, sergi, kültür-sanat çalışmaları, kampanyalar, kongreler, konferanslar, seminerler ve benzerlerini düzenlemek,

 6. 3.7. toplumsal ilişkilerde ve çalışma hayatında daha başarılı, verimli ve üretken olabilmeleri için mesleki gelişim politikaları ve uygulamalarını desteklemek,

 7. 3.8. yaşam kalitesinin yükselebilmesi için yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde gençlik politikalarının gelişimi için faaliyetlerde bulunmak,

 8. 3.9. yararına, derneğin amaç ve çalışma konularına uygun gençlikle ilgili hizmetler sunan ulusal ve uluslararası kuruluşlara, yasal koşulları yerine getirerek üye olmak veya açık işbirliği yapmak,

 9. 3.10. gelişimi üzerine çalışan kamu, özel sektör, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlara görüş ve öneriler sunmak,

 10. 3.11. sivil toplum çalışmalarına aktif olarak katılmalarına olanak sağlayacak faaliyetler düzenlemek ve programlar geliştirmek,

 11. 3.12. gelişimi üzerine çalışan sivil toplum, özel sektör, kamu kurumları ve kuruluşları arasında bilgi ve deneyim paylaşımı ve işbirliği yapılmasını sağlamak,

 12. 3.13. gelişimi için ulusal, uluslararası ve yerel düzeyde işbirlikleri oluşturmak, faaliyet, program ve projeler hazırlamak, bunları uygulamak için ulusal, uluslararası ve yerel kuruluşlardan fon almak ve gençlere yönelik olarak hazırlanan projelere fon vermek,

 13. 3.14. toplumsal hizmet üretebilmeleri ve iş yapma becerilerinin gelişebilmesi için girişimci olmalarını destekleyecek faaliyet, program ve projelere katılımlarını teşvik etmek,

 14. 3.15. kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının yerel, ulusal ve uluslararası sosyal sorumluluk faaliyet, program ve projelerine katılım sağlayarak, bu kuruluşlarla ortaklıklar geliştirmek,

 15. 3.16. katılabileceği, içerisinde sivil toplum kuruluşlarının da yer alacağı derneğin amaç ve çalışma konularına uygun ulusal, uluslararası ve yerel mali kaynaklardan yararlanarak program ve projeler hazırlanmak ve uygulamak,

 16. 3.17. hakları ve özgürlükleri kapsamında; siyasi partilerle yasaların öngördüğü biçimde ve tüzükte belirtilen amaç ve konulara uygun olarak iletişim kurmak, bilgi, belge ve tecrübe paylaşımı yapmak.

 

İlkeleri

Madde 4-

Dernek;

 1. 4.1. yaşamın her alanında demokrasiyi, demokratik değerleri ve insan haklarını savunur,

 2. 4.2. dil, ırk, etnik köken, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, siyasal düşünce, felsefî inanç, din, mezhep, eğitim, engellilik ve sosyo-ekonomik durum v.b. her türlü ayrımcılığa, nefret söylemine ve şiddete karşı çıkar,

 3. 4.3. her koşul altında şeffaflığını korur,

 4. 4.4. üyelerinin, derneğin karar alma süreçlerine katılım konusunda teşvik eder,

 5. 4.5. üyesi olan tüzel kişilerin çalışma alanlarının gelişimine hizmet eder ve hiçbir şekilde onların çalışma alanlarının kısıtlanmasına, yetki, görev, işleyiş ve sorumluluklarına müdahale edecek bir tutum ve yaklaşım içerisinde olmaz,

 6. 4.6. hiç bir siyasal görüşü ve partiyi temsil etmez ve savunmaz.

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 5- Üyelerle ilgili esaslar şunlardır:

 1. 5.1. Derneğin Tüzüğü doğrultusunda çalışmayı kabul eden ve yasaların öngördüğü koşulları taşıyan tüzel kişiler derneğe üye olma hakkına sahiptir.

 2. 5.2. Üye olmak isteyenler istenen belgeleri temin ederler.

 3. 5.3. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Yönetim Kurulu tarafından en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç başvuru sahibine bildirilir. 

 4. 5.4. Gelirler; üye ödentileri, sandık, yayın, kültür, sanat, izcilik, spor, eğitim ve öğretim, çalışma ve yatırımları ile ilgili gelirler, işletme ve ortaklık gelirleri, reklam gelirleri, kurslar, sergiler, festivaller, danışmanlık hizmetleri, sosyal etkinlik gelirleri, iktisadi işletme gelirleri, devlet yardımları, proje gelirleri, diğer yardımlar, yurt içinden ve yurt dışından gerçek ve tüzel kişilerden alınan proje destekleri ve bağışlar, faizler ve Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuatın edinmeyi yasaklamadığı diğer gelirlerdir.

 

Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

Madde 6- Üyelikten çıkma ve çıkarılmaya ilişkin koşullar şunlardır:

 1. 6.1. Her üye istifa hakkına sahiptir. Üyeler, yazılı olarak bildirmek koşulu ile üyeliklerinden ayrılabilirler. Üyenin istifa yazısı yönetim kuruluna ulaştığında ayrılma işlemi sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 2. 6.2. Dernekten çıkanlar veya çıkarılanlar derneğin malvarlığından hak iddia edemez.

 3. 6.3.Her yılın ilk altı ayı içinde, yazılı bildirime karşın, o yılın ödentilerini vermeyenler ve/veya mazeret bildirmeden genel kurula katılmayanlar, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

 4. 6.4. Tüzük ve yetkili organların kararlarına aykırı hareket edenlerin üyeliklerine Yönetim Kurulu tarafından son verilir.

         

Üyelikten Çıkarılma İşlemleri

Madde 7- Üyelikten çıkarılma işlemleri şunlardır:

 1. 7.1. Derneğin tüzüğüne uygun hareket etmeyen üyelerin üyelikten çıkarılmaları için, toplam üye sayısının en az 1/5’i tarafından Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildiri verilmesi gerekir. Yönetim Kurulu ilk Genel Kurul toplantısına kadar gerekli tüm araştırmaları yapar, savunmaları alır ve durumu Genel Kurul’a taşır. Genel Kurul’da, üyelikten çıkarılma kararı salt çoğunlukla alınır.

 2. 7.2. Gerek gördüğü takdirde Yönetim Kurulu ilgili üyeden sözlü ve yazılı savunma ve tanık göstermesini isteyebilir.

 3. 7.3. İlgili üyeYönetim Kurulun tarafından verilen kararlarla ilgili olarak, genel kurula itiraz edilebilir. Kararlara yargı yolu açıktır.

 

 

Organları

Madde 8- Organlar:

 1. 8.1. Genel Kurul,  

 2. 8.2. Yönetim Kurulu,    

 3. 8.3. Denetleme Kurulu,                         

 

Derneğin çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu tarafından danışma kurulları ve çalışma grupları v.b. kurullar da oluşturulabilir.

 

Genel Kurulun Oluşumu ve Toplanma Zamanı 

Madde 9- Genel Kurulun oluşumu, toplanma zamanı ve işleyişine ilişkin esaslar şöyledir:

 1. 9.1. Olağan genel kurul, yılda bir Ekim ayında yönetim kurulu tarafından belirlenecek gün, saat ve yerde toplanır.

 2. 9.2. Yönetim Kurulu, Genel Kurul kararını aldıktan sonra, Dernek Tüzüğüne göre katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler, günü, saati, yeri ve gündemi belirtecek şekilde, en az on beş gün önceden yazılı olarak veya elektronik posta ile toplantıya çağırılır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından,  en az on beş gün önceden yazılı olarak, elektronik posta veya kısa mesaj ile ve derneğin web sitesinde duyurulur. Duyuruda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde düzenleneceği belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, altmış günden fazla olamaz.

 

 1. 9.3. Genel Kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir yerde yapılır. Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır.

 2. 9.4. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

 3. 9.5.Toplantı, çoğunluk sağlanamaması dışındaki bir başka nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma nedenleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, ilgili yasalarda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı iki defadan fazla geri bırakılamaz.

 4. 9.6. Genel Kurulu izleyen otuz gün içinde, organlara seçilen asıl ve yedek üyelerle ilgili yasal bilgiler ve belgeler, merkezdeki en büyük mülki idareye bir yazı ile sunulur.

 5. 9.7. Üyelerin beşte birinin yazılı başvurusu veya Yönetim Kurulu kararı ya da Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda genel kurul olağanüstü toplanır.

 

Genel Kurulun İşleyişi

Madde 10- Genel Kurulun işleyişine ilişkin esaslar şunlardır:

 

Genel Kurul;

 1. 10.1. başkan veya yönetim kurulunun yetki vereceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır.

 2. 10.2. süresince yapılacak oylamalarda her üyenin bir oy hakkı vardır.  Kuruluşun Yönetim Kurulu Başkanı veya onun görevlendireceği bir kişi oy kullanabilir.

 3. 10.3. açılışı yapıldıktan sonra toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ve bir yazman seçilerek divan kurulu oluşturulur.

 4. 10.3. açılışı yapıldıktan sonra toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan, en az 1 başkan vekili ve bir yazman seçilerek divan kurulu oluşturulur.

 5. 10.4. içerisindeyalnız gündemde yer alan maddeleri görüşür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 6. 10.5. gündemi kapsamında yapılacakgizli oylamalarda, oy kullanacak üyelerin resmi kimlik belgelerini divan başkanlığına göstermeleri ve isimlerini içeren listeyi imzalamaları zorunludur.

 7. 10.6. toplantısındadernek organlardaki üyelerin seçimi kapalı oyla yapılır. Aksine bir karar bulunmadığı takdirde, diğer kararlar açık oyla alınabilir.

 8. 10.7. gündemi kapsamında yapılacakdernekyönetim kurulu seçimin de,dernek başkanı ve diğer yönetim kurulu üyeleri seçimi ayrı yapılır.

 

Genel Kurulun Görevleri

Madde 11-

Genel Kurul;

 1. 11.1. yönetim ve Denetleme kurullarının asıl ve yedek üyelerini gizli oyla seçer.

 2. 11.2. tüzüğün değiştirilmesi önerisini görüşür.

 3. 11.3. taşınmaz mal satın alınması, satılması ve borçlanma ile ilgili olarak yönetim kuruluna yetki verir, giriş ve yıllık ödenti miktarı ile bunların nasıl ödeneceğini belirler.

 4. 11.4. derneğin yurt içindeki ve yurt dışındaki dernek, birlik ve federasyonlara katılmasını veya ayrılmasını karar bağlar.

 5. 11.5. üyeliğin kabul edilmemesi, üyelikten çıkarma ve diğer konularda yapılacak itirazları görüşür.

 6. 11.6. ilgili yasalarda genel kurul tarafından yapılması kaydedilen diğer görevleri yerine getirir.

 7. 11.7. derneğin tüzel kişiliğinin sona ermesini kararlaştırır.

 8. 11.8. Dernek Yönetim ve Denetleme kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tespit eder.

 9. 11.9. dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tespit eder.11.9. Yönetim ve Denetim kurulları raporlarını görüşür ve yönetim kurulunu ibra eder.

 10. 11.10. Yönetim Kurulu tarafından, dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yazılı kuralları inceler aynen veya değiştirerek onaylar.

 11. 11.11. dernek adına iktisadi işletme kurulmasına karar verir.

 

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa bağlanır ve divanda görev yapanlar tarafından imzalanarak, diğer belgelerle birlikte seçilen yönetim kurulu başkanına teslim edilir.

 

Yönetim Kurulunun Oluşumu

Madde 12- Yönetim Kurulunun oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:

 1. 12.1. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri, genel kurul üyeleri arasından seçilen, beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri görev süresi iki yıldır.

 2. 12.2. Yönetim Kurulu ilk toplantısında, başkan, başkan yardımcısı, sekreter üye ve sayman üyelikleri belirler.

 3. 12.3. Yönetim Kurulunda herhangi bir nedenle boşalma olduğu takdirde, yedekler sırayla çağırılır.

 4. 12.4. Bir dönem içinde, üst üste üç kez Yönetim Kurulunun uygun görmeyeceği nedenlerle toplantılara katılmayan üye, Yönetim Kurulu kararı ile kuruldan ayrılmış sayılır.

 5. 12.5. Yönetim Kurulu üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar YK üye sayısının salt çoğunluğuyla alınır.

 6. 12.6. Yönetim Kurulu üyeleri, kendi aralarında, başkan dışında her zaman görev değişikliği yapabilirler.

 7. 12.7. Yönetim Kurulu Başkanının istifa etmesi, görev yapamaz duruma gelmesi veya temsil ettiği tüzel kişiliğin dernekten ayrılması durumunda yönetim kurulu, yedek üyeleri sırayla göreve çağırır, yeni üyenin katılmasıyla birlikte yapılacak ilk toplantıda, yeni başkan yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenir.

 

Yönetim Kurulunun İşleyişi ve Görevleri

Madde 13- Yönetim Kurulunun işleyişi ve görevlerine ilişkin esaslar şunlardır:

Yönetim Kurulu;

 1. 13.1. başkanın ve en az iki yönetim kurulu üyesinin çağrısı üzerine veya gerekli gördüğü zamanlarda, kararlaştırılan yerde toplanır. Derneğin temsiliyeti yalnızca Yönetim Kurulu ve yönetim kurulu kararı ile sorumlu seçilen kişi ya da dernek üyesi tüzel kişiler tarafından yapılır.

 2. 13.2. gerekli gördüğü durumlarda diğer dernek üyelerini veya dışarıdan uzmanları toplantılarına çağırabilir, görüş ve önerilerini alabilir.

 3. 13.3. derneği temsil eder veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki verir.

 4. 13.4. bütçeyi kullanır ve hesapları yürütür.

 5. 13.5. ülkenin her yerinde, Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu ve diğer konularla ilgili toplantı, kurultay, açık oturum, seminer, kurs, panel, konferans, sempozyum, kampanya, şenlik, eğlence, sanat, müzik, festival, kurs, sergi ve benzeri etkinlikler düzenleyebilir, ulusal ve uluslararası kuruluşlara görüş ve öneriler yapabilir.

 6. 13.6. üyelik, üyelikten ayrılma ve çıkarılma ile ilgili konuları görüşüp karara bağlar.       

 7. 13.7. iki yıllık çalışma programını, varsa borçlanma, giriş ödentisi ve yıllık ödenti ile ilgili öneriler hazırlar ve Genel Kurulun kararları doğrultusunda uygular.

 8. 13.8. derneğin dağılmasını Genel Kurula önerebilir.

 9. 13.9. Genel Kurulun izni ile gerek duyulan taşınır veya taşınmaz malları, yasaların belirlediği esaslara uygun olarak satın alabilir veya fazlasını satabilir.

 10. 13.10. var olan yasalar çerçevesinde gerektiğinde ücretli personel çalıştırabilir. Çalıştırılan personelin her türlü yasal güvencenin sağlanması zorunludur.

 11. 13.11. üyeleri, görev bölümünde üstlendikleri görevlerden sorumludurlar. Yönetim Kurulu toplantı gündemi için her yönetim kurulu üyesinin öneride bulunma hakkı vardır.

 12. 13.12. Genel Kurul yetkisiyle yurt içi veya yurt dışında dernek, birlik, üst birlik ve federasyonlara üye olabilir.

 13. 13.13. Yurt içinden ve yurtdışından gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, projeler hazırlayabilir.

 14. 13.14. Kira sözleşmesi yapar ve derneğe dayanıklı tüketim malları satın alır.

 15. 13.15. derneğin amaçlarını gerçekleştirebilmesi için, gerekli kararları alır ve yürütür ve bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki verir.

 16. 13.16. dernek tüzüğünün, mevzuatın ve Genel Kurulun kendisine verdiği diğer işleri yapar, yetkileri kullanır, gerekli iç tüzükleri, prensipleri, yönergeleri oluşturur, hazırlar ve işler hale getirir.

 17. 13.17. Gerekli gördüğü hallerde temsilcilikler açar.

 

Gelirler

Madde 14- Gelirlere ilişkin esaslar şunlardır:

 1. 14.1. Ödenti ile ilgili madde 5.1.4. başlığı altında düzenlenmektedir.

 2. 14.2. Dernekgelirlerinin hangi bankaya, ne miktarda ve hangi sürelerde yatırılacağı, ilgili yasalar ve yönetmeliklere göre kasada ne kadar nakit bulunabileceği, Yönetim Kurulu kararına bağlıdır.

 3. 14.3. Derneğin defter ve kayıtları, ilgili yasalara ve bu yasalara göre yürürlükte bulunan yönetmeliklere uygun olması zorunludur.

 

Giderler ve Borçlanma

Madde 15- Giderlere ve borçlanmaya ilişkin esaslar şunlardır:

 1. 15.1. Yönetim Kurulunca, Tüzükte belirlenen amaçlar ve çalışma konularına uygun olarak kararlaştırılmış her türlü giderler, ödemeler ve yardımlar giderleri oluşturur.

 2. 15.2. Giderlerin yasal belgeler karşılığı yapılır.

 3. 15.3. Gerektiğinde üyelere yapılacak yardımların gerekçeleri, çeşitleri, şekilleri ve miktarları, Genel Kurulun vereceği yetkiler doğrultusunda Yönetim Kurulunca belirlenir.

 4. 15.4. “Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Borçlanma yıllık gelirlerin %20’sini ve borçlanma tarihinden itibaren sonraki 2 mali yılı aşmayacak şekilde ve derneğin gelir kaynakları ile karşılanabilir miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürmeyecek şekilde yapılabilir. Bu limitleri aşan miktarlardaki borçlanmalar Genel Kurul kararına bağlıdır.

Borçlanma belgelerini,  Yönetim Kurulunun yetki vereceği Kurul üyelerinden biri imzalar.

 1. 15.5. Derneğin paraları bankalarda dernek adına açılan hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekmek, bir yere para göndermek ve diğer banka işlemleri Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

 

Zorunlu Defterler

Madde 16- Dernekte tutulacak defterler şunlardır.

 1. 16.1. Karar Defteri

 2. 16.2. Üye Kayıt Defteri

 3. 16.3. Evrak Kayıt Defteri,

 4. 16.4. İşletme Hesabı Defteri

 

Defterlerin hangi esaslara göre tutulacağı, bütçeye ve yasalarda belirtilen ilkelere göre Yönetim Kurulunca belirlenir.

 

Derneğin İç Denetim Şekli ve Denetleme Kurulu

Madde 17- Derneğin iç denetim şekli,Denetleme Kurulunun oluşumu ve işleyişi şu şekildedir:

 1. 17.1. Denetleme Kurulu, üyeler arasından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Kurul olağan olarak 2 yıl süresince denetleme görevini yapar.

 2. 17.2. Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetçi veya denetim kuruluşlarından da yararlanılabilir.

 3. 17.3. Denetleme Kurulu, Tüzükte yer alan amaç ve çalışma konuları ile ilgili olarak, Derneğin karar ve uygulamalarını, defter, hesap ve kayıtlarını denetler. Kurul, denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

             

Tüzük Değişikliği

Madde 18– Tüzük değişikliği, Genel Kurul kararı ile yapılır. Bu amaçla düzenlenecek Genel Kurula, üyelerin üçte ikisinin katılması zorunludur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantı düzenlenir. İkinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Bu durumda Tüzük, hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin kararı ile değiştirilebilir. 

 

Derneğin Feshi Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 19– Dernek tüzel kişiliğinin sona ermesi veya erdirilmesine ilişkin esaslar şunlardır.

 1. 19.1. Genel Kurul, Derneğin tüzel kişiliğinin sona ermesine her zaman karar verebilir. Bu amaçla düzenlenecek Genel Kurulda, kayıtlı üyelerin en az üçte ikisinin katılımı sağlanamadığı takdirde, üyeler, Yasanın öngördüğü biçimde ikinci kez toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Tüzel kişiliğin sona erdirilmesi kararı, katılan üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile alınabilir. Derneğin dağılması kararı, beş gün içinde en büyük mülki idareye yazı ile bildirilir.

 2. 19.2. Derneğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Dernek adında “Tasfiye halinde Gençlik Örgütleri Forumu Derneği” ibaresi kullanılır.

 3. 19.3. Tasfiye Kurulu, önce Derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgeler saptanarak, varlık ve yükümlülükler bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında Derneğin borçlu olduğu saptanırsa alacaklılara çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para, mal ve haklar genel kurulda belirlenen yere devredilir.

 4. 19.4. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasından sonra Tasfiye Kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile Valiliğe bildirilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

 5. 19.5. Derneğin defter ve belgelerinin, Tasfiye Kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyelerince saklanması zorunludur. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 6. 19.6. Derneğin tüzel kişiliği mahkeme kararı ile sona erdirildiği takdirde, tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasından sonra kalan para, mal ve haklar, ilgili yasalardaki hükümlere göre, aynı yasalarda tanımlanan kuruluşa devredilir.

 

Hüküm Eksikliği

Madde 20- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda ilgili kanunlar, Dernekler Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak yayınlanan yönetmelikler ve ilgili diğer yasal düzenlemelerdeki hükümler uygulanır. 

 

Kurucular

Madde 21- Derneğin kurucuları ve temsilcileri şunlardır.

 

Sayı

Dernek 

Temsilci

 

1

Doğal Yaşam Derneği

Yıldırım Kaya

 

2

e gençlik Derneği

Kemal Uysal

 

3

Adana Genç Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

Büşra Demirbaş

 

4

Lykia İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü Derneği

Denge Yıldırım

 

5

Eski Avrupa Gönüllü Hizmeti Gönüllüleri Gençlik Derneği

Büşra Güder

 

6

Gençlik Turizm Derneği

Zafer Yılmaz

 

7

Rönesans Enstitüsü Derneği

Mehmet Burak Demircan

 

8

Kadın ve Genç Girişim Merkezi Derneği

Hakan Çetin

 

9

Çanakkale Koza Gençlik Derneği

Doğancan Çetin

 

10

İstanbul Genç Adımlar Derneği

Genar Ersoy

 

11

Türkiye Gençlik Birliği Derneği

Elif Serbest

 

12

Roman Gençlik Derneği

Selçuk Karadeniz

 

13

Yaygın Eğitim Merkezi Derneği

Soner Başkal

 

14

TAŞEV Eğitim Kültür ve Gençlik Derneği

Mahmut Küpeli

 

15

Uçarlı Gençlik Derneği

Habat Altuntop

 

16

Gençlik Bilgi Merkezi Derneği

Ferhat Geçer

 

17

Gençlik Gündemi Derneği

Merve Avcı

 

18

Toplum Gönüllüleri Vakfı

Sinan Erdoğan

 

19

GSM – Gençlik Servisleri Merkezi Derneği

Sera Ceren Adıgüzel

 

20

GENÇEV-Gençlik Kültür Evi Derneği

Esra İnan

 

21

Engelli Hakları ve Engelsiz Gelecek Derneği

Alper Tolga Akkuş

 

22

O2 Turizm ve Gençlik Derneği

Ali İslam

 

23

Toplum Temelli Psikososyal Destek ve Araştırma Derneği       

Atakan Avcı

 

24

Sosyal Ekonomik Kültürel Kalkınmayı Destekleme Derneği

Nurdan Terzioğlu

 

25

Martı Derneği

Çağlar Kadam

 

26

Mardin Gençlik ve Kültür Derneği

Gültekin Çelik

 

 

Geçici Madde 1– İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı-Soyadı                         Uyruğu               Mesleği                       Dernekteki Görevi      

1- Genar ERSOY                   TC                   Mühendis                              Başkan                     

2- Sera Ceren Adıgüzel         TC                 Uluslararası İlişkiler                Başkan Yrd.

3- Büşra Güder                    TC                Turizm İşletmeciliği                 Genel Sekreter

4- Nurdan Terzioğlu             TC                Uluslararası İlişkiler                 Sayman

5- Mahmut Küpeli                 TC                 Uluslararası İlişkiler                Üye

 

Bu Tüzük,yirmi bir (21) madde ve bir (1) geçici maddeden oluşmuştur.

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account